Skip to main content
科视Christie 科视Christie
SC72-BB01 72" 黑珠屏幕 | 科视Christie——视听解决方案
概述

搭配以下 TotalVIEW™ 显示箱体的 72" 黑珠屏幕(纵横比 16:9)。

特性

  • 峰值增益:1.0
  • 半增益角度:±35º(水平)±35º(垂直)
  • 可视角度:180º(水平)180º(垂直)

规格

       
 
  
工作温度
  • +17ºC 至 +31ºC
湿度
  • 40-60%,无冷凝
海拔
  • 0-3000 米
存储温度
  • -20ºC 至 +35ºC 
 
       

因持续研发,规格和功能可能随时变更,恕不另行通知。