Skip to main content
科视Christie 科视Christie
概述 产品

科视Christie Mirage WU-L 用户套件包括:遥控器、遥控器电缆、随附光盘的用户手册、5 mm 球头起子、以及必要的使用说明文档(光盘)。